СОНИК СТАРТ и Община Пловдив сключиха договор за управление на социални услуги

Организацията е с 13-годишен опит и признание от професионалната общност

 

Между СОНИК СТАРТ и Община Пловдив бе сключен договор за управление на Комплекс за социални услуги „Свети Георги“.  През последните години  организацията успя да се наложи на национално ниво като доставчик на социални услуги с високо качество. След като спечели обявения конкурс, СОНИК СТАРТ подписа договорните си отношения с Община Пловдив, които влизат в сила от 01.02.2022г. Комплексът за социални услуги включва Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания с целева група хора с деменция и психични разстройства, Център за социална рехабилитация и интеграция, два Центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция, два Центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства, Защитено жилище за лица с психични разстройства и  Преходно жилище за възрастни хора с умствена изостаналост.

Успешната реализация на планираните ангажименти в Програмите за развитие на всяка една от социалните услуги ще окаже положително влияние върху настоящото състояние и проблеми на представителите на целевите групи, а именно пълнолетните лица. В резултат от изпълнението ще бъдат създадени устойчиви възможности за интелектуално и личностно развитие на потребителите. Ще се създадат устойчиви навици у хората от целевата група за пълноценно използване на свободното време и ще бъдат възпитани качества на нетърпимост към социалната агресия и повишаване на толерантността към другите.

Част от дейностите са насочени към създаването на условия за социални контакти и възможности потребителите да се чувстват неразделна част от обществото и да им се осигури условия за взаимопомощ, създаване на условия за независим и достоен живот на хората посредством предоставянето на качествени, достъпни и устойчиви услуги според индивидуалните им потребности. Различните дейности имат за цел да им осигурят възможност за развитие на личностните им потенциали, шанс за реализация в обществото, изграждане или усъвършенстване на трудовите им умения, създаване и поддържане на социални контакти, подкрепа на самостоятелността и независимостта им, разширяване на достъпа им до обществената среда.

Изпълнението на дейности е свързано с преодоляване на социалната изолираност, гарантиране на равноправното положение, създаване на възможност за инициативност, придобиване на нови знания, умения и навици за по-добро справяне с нуждите на ежедневието и укрепване на психическото равновесие, осигуряване на постоянна и качествена грижа за потребителите на социалните услуги на територията на община Пловдив, по-добре информирана общественост по темите „хора в риск”, „хора с увреждания”, „достоен живот”, мотивиран и обучен екип, отдаден на работата и повишено обществено внимание върху проблематиката за грижи за хора в неравностойно положение и техните семейства.

СОНИК СТАРТ  продължава повече от 13 години да развива своята мисия за подобряване качеството на живот и социалните умения на пълнолетни лица, както и възрастните в риск и техните семейства, чрез прилагане на нови устойчиви и комплексни подходи на работа с уязвимите групи, превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици. В последните години голяма част от дейностите развивани от СОНИК СТАРТ бяха признати от професионалната общност, като добри практики в областта на междуинституционалното сътрудничество.

Организацията благодари на всички свои партньори, сътрудници, на институциите в Пловдив, на Община Пловдив за гласуваното доверие и се надява всички жители от региона да подкрепят с отворено сърце бъдещите инициативи на СОНИК СТАРТ.

Коментирай чрез Facebook

Leave a Reply