Днес излезе от печат „По някои въпроси на обстоятелствата, изключващи обществената опасност в НК“

Книгата на Борис Велчев не цели да представи нов модел, по който да бъдат структурирани обстоятелствата, изключващи обществената опасност в Наказателния кодекс, нито да обоснове нови и несъществуващи към този момент основания за изключването ѝ, а само да открои отделни правни проблеми и да предложи възможни решения.

През годините авторът изследва от­делни аспекти на тази проблематика. Изводите му са публикувани в отделни
статии, които в различна степен се въз­произвеждат и тук.

Онова, което се старае да докажа тази книга е, че в правната уредба на повечето, ако не и на всички обстоятелства, изключващи обществената опасност, има нужда от промени. Повечето от тях, дори и класическите институти, са уредени в различна степен неясно и това или позволява различни тълку­вания, или поражда проблеми при тяхното прилагане.

Въпросните обстоятел­ства имат изключително важно правно значение. Част от тях позволяват да се изключи наказателна отговорност дори за по­сегателства върху човешкия живот. Именно това изисква тези институти да бъдат внимателно анализирани и да се предло­жат начини за тяхното приближаване до адресатите им – в по­вечето случаи – обикновените граждани, за да бъдат те раз­брани и законосъобразно прилагани.

Коментирай чрез Facebook

Leave a Reply